Fair Treatment

Equal Pay

In accordance with the Constitution of Tanzania, all human being are equal before the law. The Constitution also recognizes the right to work and the right to just remuneration. All persons working according to their ability are remunerated according to the measure and qualification for the work.

The Employment and labour Relations Act, 2004 also requires every employer to take steps to ensure that men and women workers are paid equally for work of equal value.

Source: §12-13 & 23 of the Constitution of Tanzania; §7(10) of the Employment and labour Relations Act 2004

Non-Discrimination

In accordance with the Constitution, discrimination means to satisfy the needs, rights or other requirements of different persons on the basis of their nationality, tribe, place of origin, political opinion, colour, religion, sex or station in life such that certain categories of people are regarded as weak or inferior and are subjected to restrictions or conditions whereas persons of other categories are treated differently or are accorded opportunities or advantage outside the specified conditions or the prescribed necessary qualifications except that the word “discrimination” shall not be construed in a manner that will prohibit the Government from taking purposeful steps aimed at rectifying disabilities in the society.

Employment and labour Relations Act, 2004 also prohibits discrimination, directly or indirectly, against a worker in any employment policy on the basis of color, nationality, tribe or place of origin, race, national extraction, social origin, political opinion or religion, sex, gender, pregnancy, marital  status or family responsibility, disability, HIV/aids, age or station of life. However, it is not discrimination to take affirmative action measures consistent with the promotion of equality or the elimination of discrimination in the workplace; to distinguish, exclude or prefer any person on the basis of an inherent requirement of a job; or to employ citizens in accordance with the National Employment Promotion Services Act, 1999.Any person who contravenes these provisions commits an offence. If convicted, such person would be liable to a fine not exceeding five million Tanzanian Shillings.

Source: §13 of the Constitution of Tanzania, § 7 & 102 (3) of the National Employment Promotion Services Act 1999

Kwa mujibu wa Katiba, kubagua kunamaanisha kuridhisha mahitaji, haki au mahitaji mengine ya watu tofauti kwa misingi ya kitaifa, lugha, asili, mwelekeo wa siasa, rangi, dini, jinsiaa au hadhi maishani hadi kitengo fulani cha watu kinachukuliwa kama hakina nguvu na wanapewa vikwazo au hali wakati watu wa vitengo vingine wanachukuliwa tofauti au wanapewa nafasi au manufaa nje ya hali zilizobainishwa au uwezo uliotolewa isipokuwa ya kwamba neno “kubagua” halitatfsiriwa katika njia ambayo itazuia Serikali kuchukua hatua za maana za kutatua ulemavu katika jamii.

Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini , 2004 pia inakataza ubaguzi, wa moja kwa moja au usio dhahiri, dhidi ya mfanyakazi katika sera yoyote ya ajira kwa misingi ya rangi, utaifa, mahali pa kuzaliwa, jinsia, ujauzito, hali ya kuoa au kutooa, asili ya mtu, mwelekeo wa kisiasa, ulemavu au UKIMWI, umri au Nyanja ya maisha. Haita chukuliwa kama ubaguzi pale ambapo hatua madhubuti za kusaidia kukuza ajira kwa kundi lilio sahauliwa au ambalo limekuwa likibaguliwa kwa muda mrefu katika soko la ajira; kama vile kupendelea, kutenga au kuchagua mtu yeyote kwa minajili hii ya kazi, au kuajiri wafanyakazi kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Ajira 1999.  Mtu yeyote atakaye vunja sehemu hizi anakosea. Ikiwa atahukumiwa, mtu kama huyu atawajibika kulipa faini isiyo zidi shilingi milioni tano za Tanzania.

Source: §13 ya Katiba ya Tanzania, § 7 & 102 (3) ya Sheria ya Huduma ya Ukuzaji Ajira wa Kitaifa 

Equal Choice of Profession

Women can work in the same industries as men. No restrictions could be located in laws.

Regulations on Fair Treatment

  • Employment and Labour Relations Act, No. 6 of 2004 / Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini Sehemu ya 6 ya 2004
  • The Penal Code, 1945 / Kanuni za adhabu, 1945
  • The Constitution of the United Republic of Tanzania, 1977 (amended in 2005) / Katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, 1977 (imefanyiwa marekebisho mwaka 1995)
loading...
 

 
 
Loading...