Trade Unions

Freedom to Join and Form a Union

 Itegeko nshinga n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryemera uburenganzira bwo kwishyira hamwe kandi akemerera abakozi n'abakoresha kwishyira hamwe mu kujya mu masendika(ingingo ya 35 y'itegeko nshinga n'ingingo ya 101 y'itegeko rigenga umurimo). Ubu burenganzira bugengwa n'itegeko rigenga umurimo.

Freedom of Collective Bargaining

Itegeko rigenga umurimo ryemera uburenganzira bwo kugirana amasezerano rusange n'umukoresha. ( ingingo ya 119). Abakozi ba Leta ntibemerewe kugirana n'umukoresha imishyikirano rusange.

Right to Strike

Itegeko nshinga ritanga uburenganzira bwo guhagarika imirimo ( ingingo ya 39) kandi bigengwa n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda.  (ingingo. 151-155). Urutonde rwa serivisi z'ingenzi ruteganywa n'iteka rya Minisitiri Nº04 ryo ku wa 13/07/2010 rigena serivisi zitagomba guhagarara n'uburyo guhagarika imirimo bikorwa muri izo serivisi. Guhagarika imirimo birabujijwe muri izo serivisi. 

loading...
 
 
 
Loading...