Compensation

Overtime Compensation

Dushingiye ku ngingo ya 49 y'itegeko rigenga umurimo, amasaha asanzwe y'akazi ni 45 mu cyumweru. Ariko kubera umwihariko w'akazi runaka amasaha y'akazi ashobora kwiyon gera byumvikanyweho n'impande zombi.
Niba umukozi akoze amasaha arenze ategetswe ni ukuvuga 45 mu cyumweru, agomba kuyahemberwa ku rugero rukurikira:
- 150% by'igipimo gisanzwe ku isaha yakozwe hagati y'isaha ya 46 n'iya 55;
- 170% by'igipimo cy'amasaha asanzwe ari hejuru y'isaha ya 55 ( ni amasaha y'ikirenga kuva ku icumi kuzamura mu cyumweru);
(Ingingo ya . 24 y'iteka rya Minisitiri) .Bavuga ko umukozi yakoze amasaha y'ikirenga iyo: akazi kihutirwaga, akazi kadasanzwe, akazi k'igihe gito, n'akazi gakorwa ngo umusaruro wiyongere cyangwa ntugabanuke. uko amasaha y'ikirenga agenerwa igihembo bigenwa n'amasezerano rusange . (Ingingo ya. 6, 11 & 12 y'iteka rya Minisitiri no 04/19.19 ryo ku wa 17/09/2009 rigena amasaha y'ikirenga mu cyumweru mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo)

Night Work Compensation

Akazi gakozwe hagati ya saa moya z'umugoroba na saa kumi n'imwe za mu gitondo afatwa nk'amasaha ya nijoro.
Niba umukozi akoze amasaha ya nijoro mu minsi isanzwe y'akazi, ahembwa umushahara yumvikanyeho n'umukoresha we. Itegeko ry'umurimo ryo muri 2009 nta cyo rivuga ku mukozi ukora amasaha ya nijoro.

Compensatory Holidays / Rest Days

 Nta ngingo y'itegeko iteganya amafaranga yishyurwa umukozi yakoze ku munsi w'ikiruhuko cya buri cyumweru ahubwo  agenerwa agahimbazamusyi bashingiye ku ijanisha ry'umushahara ahembwa.

Weekend / Public Holiday Work Compensation

Nta gihembo giteganyijwe guhabwa umukozi wakoze ku munsi w'ikiruhuko cya buri cyumweru na konji. Niba umukozi akoze  kuri konji cyangwa ku munsi w'ikiruhuko ku manywa, ahabwa amafaranga angana na 200% by'umushahara usanzwe ku isaha, iyo akoze nijoro ahabwa igihembo cya 200% by'umushahara  usanzwe ku isaha. ( Ingingo ya 24 y'iteka rya Minisitiri).

Regulations on Compensation

  • Law regulating Labour in Rwanda, 2009 (Labour Code) / Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, 2009
loading...
 
 
 
Loading...