Minors and Youth

Minimum Age for Employment

Umwana uri munsi y'imyaka 16 ntiyemerewe gukora akazi. Umwana uri hagati y'imyaka 16 na 18 yemerewe gukora imirimo imwe n'imwe ariko hakagira ibyubahirizwa. uwo mwana agomba kubona ikiruhuko muri buri masaha 12 akurikirana.Uwo mwana agomba guhabwa umurimo ujyanye n'ubushobozi bwe. Uwo mwana ntagomba gukora nijoro cyangwa ngo akore imirimo yamutera indwara n'ibindi byago ku buryo byabangamira ubuzima, uburezi n'umuco bye.   Umugenzuzi w'umurimo ashobora gusaba ko umuganga wemewe asuzuma uwo mwana kugira ngo agaragaze niba akazi kahawe umwana katarenze ubushobozi bwe cyangwa niba katangiza ubuzima bwe.   Niba umwana adakora umurimo ujyanye n'ubushobozi bwe, agomba guhita awuhagarika kandi agahabwa imperekeza. (ingingo. 4-7 y'itegeko rigenga umurimo)

Minimum Age for Hazardous Work

Umukozi utarageza ku myaka 18 ntashobora gukora imirimo ishobora gutera impanuka.  Iteka rya Minisitiri 2010-06 riteganya urutonde rw'imirimo mibi ikoreshwa abana ikubiye mu byiciro bitatu: imirimo mibi ikoreshwa abana (gukoresha abana imirimo y'ubucakara n'isa na bwo, imirimo y'agahato, gukoreshwa mu mirwano, mu buraya, no mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge) ; imirimo ishobora kubangamira ubuzima cyangwa ubwisanzure bw'umwana (gukora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa mu bwikorezi, kuyobora amazi y'imigezi cyangwa za ruhurura; imirimo ikorerwa ahantu hatari isuku bituma umwana ahura n'ibikoresho bihumanya cyangwa by'uburezi cyangwa imirimo ijyanye no gusenya ) n'indi mirimo ishobora kwangiza ubuzima bw'umwana( imirimo ijyanye n'uburobyi, imirimo yo mu rugo, kwikorera imitwaro, imirimo ikorwa mu gihe cy'amasaha menshi n'amasaha ya nijoro saa mbiri za nijoro kugera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo n'imirimo y'ubwubatsi). Umuntu wese ukoresha umwana iyi mirimo yatera impanuka azahabwa igihano kiri hagati y'amezi atandatu kugera ku myaka makumyabiri n'amande y'amafaranga ibihumbi magana atanu cyangwa kimwe muri ibyo bihano.( Ingingoya . 72 & 168 y'itegeko rigenga umurimo n'iteka rya Minisitiri Nº06 ryo ku wa 13/07/2010 rigena urutonde rw'imirimo mibi ikoreshwa abana, ubwoko bwayo, inzego z'imirimo zitemerewe gukoresha abana n'uburyo bwo kurinda abana iyo mirimo mibi )

Regulations on Minors and Youth

  • Law regulating Labour in Rwanda, 2009 (Labour Code) / Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, 2009
loading...
 
 
 
Loading...