Job Protection

No Harmful Work

Mu itegeko ry'umurimo harimo ingingo ivuga ko abagore batwite n'abonsa batagomba gukoreshwa imirimo ishobora kwangiza ubuzima bwabo cg abana babo. Iteka rya Minisitiri w'umurimo riteganya ubwoko bw'imirimo ibujijwe ku bagore batwite n'abonsa. (Ingingo ya 74)

Protection from Dismissals

Umugore uri mu kiruhuko cyo kubyara ntashobora kwirukanwa. amasezerano y'umurimo aba asubitswe igihe ari mu kiruhuko cyo kubyara (Ingingo ya 25 na 67  y'itegeko rigenga umurimo) 

Right to Return to Same Position

 Hari ingingo iteganya ko umugore uhembwa umushahara afite uburenganzira bwo gusubira ku kazi ku mwanya yari ariho iyo avuye mu kiruhuko cyo kubyara. Abagore bakorera umushahara bashobora gusubira ku kazi ku mwanya bari basanzwe bariho cg bagahabwa undi mwanya biri ku rwego rumwe kandi bihuje igihembo. ( Ingingo ya 67 y'itegeko ry'umurimo).

loading...
 
 
 
Loading...