Οικογενειακές Υποχρεώσεις

Άδεια πατρότητας

Δεν υπάρχει νομική διάταξη για την άδεια πατρότητας στην Κυπριακή Νομοθεσία.

γονική άδεια

Η γονική άδεια προβλέπεται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Ένας εργαζόμενος (άνδρας/γυναίκα), πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι μήνες συνεχούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη πριν από το δικαίωμα λήψης γονικής άδειας. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου εργασίας και οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα λήψης γονικής άδειας με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις προϋπηρεσίας.

Η γονική άδεια είναι ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα και ένας γονέας δικαιούται γονική άδεια 18 εβδομάδων για κάθε παιδί που θα γεννηθεί ή υιοθετηθεί. Στην περίπτωση διδύμων ή πολύδυμων κυήσεων, το δικαίωμα γονικής άδειας είναι 18 εβδομάδες ανά παιδί. Στις περιπτώσεις χηρείας, το δικαίωμα αυτό αυξάνεται σε 23 εβδομάδες.

Οι μητέρες μπορούν να λάβουν γονική άδεια κατά την περίοδο μεταξύ του τέλους της άδειας μητρότητας και μέχρι τα όγδοα γενέθλια του παιδιού. Οι πατέρες μπορούν να λάβουν γονική άδεια από την περίοδο της γέννησης ενός παιδιού μέχρι τα όγδοα γενέθλια του παιδιού.

Οι μητέρες μπορούν να λάβουν άδεια υιοθεσίας μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και μέσα σε μια περίοδο 8 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης, με την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν είναι άνω των 12 ετών. Ένας εργαζόμενος με ένα έως δύο παιδιά μπορεί να λάβει γονική άδεια με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια 5 εβδομάδων κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους.

Μετά τη λήψη της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην ίδια ή ισοδύναμη (ή παρόμοια) εργασία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την θέση που κατείχε ο εργαζόμενος πριν τη λήψη της γονικής άδειας. Όταν ένας γονέας έχει λάβει δύο εβδομάδες γονικής άδειας που δικαιούται, τότε μπορεί να μεταφέρει δύο εβδομάδες από την υπόλοιπη περίοδο της γονικής άδειας στον άλλο γονέα.

πηγή: Νόμος περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας (47(Ι)/2012)

Ευέλικτη Επιλογή Εργασίας για Γονείς / Ισορροπία Εργασίας-Ζωής

Η εργασία μερικής απασχόλησης διέπεται από το Νόμο. Ο Νόμος Μερικής Απασχόλησης Εργαζομένων (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) του 2002, απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά το καθεστώς μερικής απασχόλησης του εργαζομένου, εκτός αν η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας, που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο δικαιούται αμοιβή ή άλλαοφέλη, ευθέως ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας κάθε εβδομάδα, σε σύγκριση με τον εβδομαδιαίο αριθμό ωρών εργασίας ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης.

loading...
 
 
 
Loading...