01-09-2015 မွစတင္၍အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မြန်မာ ရွိအနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ

ဤစာမ်က္နွာတြင္ ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ - 21-03-2018
ဇယားကြက္ရွိ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာမ်ားသည္ MMK (ကျပ်ငွေ (မြန်မာ)) ျဖစ္သည္
တစ္နာရီအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္အတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ
450.00
Hours per day specified: 8
3,600.00
Hours per day specified: 8
loading...
Loading...