အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ။ – မြန်မာ

  • ဇန္နဝါရီလ 2020 ခုနှစ်သက်တမ်းရှိ
  • ဇယားကြက္ရွိ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာမ်ားသည္ - ကျပ်ငွေ (မြန်မာ).

တစ္နာရီအတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္အတြက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ
အမျိုးသားနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ
2018-01-01 မွစတင္၍အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မြန်မာ ရွိအနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ.
 600.00  4,800.00

သင့္အလုပ္ခ်ိန္နာရီ

  • တစ်ပတ်ကိုနေ့ရက်များ: 6.0
  • အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ပါသည္

နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင်ပါသည်

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ

loading...
Loading...