ကိုရိုနာ ပြင်းထန် အဆုပ်ရောင်ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်း နေထိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် - န်

.

လုပ်ခလစာအညွှန်းကိန်းဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်သုတေသီများက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းရှိ နေထိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် အမည်ရှိ စစ်တမ်းကို သင့်အား ဖြေဆိုစေချင်ပါသည်။. စစ်တမ်း၏ နေ့စဉ်ရလာဒ်အဖြေများကို ကျနှုပ်တို့၏ မြေပုံများနှင့် ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းများတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါ။ လူမှုဖူလုံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နာမကျန်းခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည်များသည် သင်၏ အခွင့်အရေးများဖြစ်သနည်း။

ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါသည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက်လုံးအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်
သင်၏ အခွင့်အရေးများကို သေသေချာချာစစ်ဆေးပါ၊ သို့မှသာ သင် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့အား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါ။ လူမှုဖူလုံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နာမကျန်းခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည်များသည် သင်၏ အခွင့်အရေးများဖြစ်သနည်း။

ကိုရိုနာ ကပ်ရောဂါသည် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက်လုံးအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်
သင်၏ အခွင့်အရေးများကို သေသေချာချာစစ်ဆေးပါ၊ သို့မှသာ သင် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့အား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Related items

loading...
Loading...