္ေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကိုမည္သို႔သတ္မွတ္ထားသနည္း။ မည္သူတို႔က အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကိုသတ္မွတ္ထားသနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္အားခကို အပတ္စဥ္သို႔မဟုတ္ နာရီစားျဖင့္ေပးပါသလား။ ခရိုင္မ်ားအားလံုးကအနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခႏႈန္းထားကို တန္းတူေပးပါသလား။

loading...
Loading...