အလုပ္နွင့္ လုပ္

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ။

သတ္မွတ္ေသာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေပးျခင္း (အလုပ္နားရက္အတြက္လုပ္ခအပါအ၀င္) ဆိုသည္မွာအနိမ့္ဆုံး လုပ္ခ လစာညႊန္ၾကားခ်က္အရေပးေသာလုပ္ချဖစ္သည္။ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအနိမ့္္ဆုံးလုပ္ခလစာသည္ အသက္အရြယ္၊ လုပ္ငန္း၊ အေတြ ့အႀကံဳ၊ ေဒသမခြဲျခားဘဲအလုပ္သမားအားလုံးအတြက္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ အျမင့္ဆုံးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ျခင္းမပါ၀င္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒ (၂၀၁၃) ကလုပ္ခလစာကိုဤသို ့ဖြင့္ဆိုသည္ - ပင္စင္၊ ဂရက္က်ဴတီ၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား၊ ခရီးစားရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ခ၊ ထမင္းစားရိတ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ေရခြန္ေရခ၊ ၀င္ေငြခြန္၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စားရိတ္၊ အပန္းေျဖအနားယူကုန္က်စားရိတ္ တို  ့ အတြက္ခြင့္ျပဳေငြ၊ နွင့္ အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ တို ့မပါ၀င္ေသာ အေျခခံလုပ္ခလစာျဖစ္သည္။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာဥပေဒအရနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာေကာ္မီတီတရပ္ဖြဲ ့စည္းရမည္။ ထိုေကာ္မီတီတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနကိုယ္စားလွည္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွည္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းရမည္။ ေကာ္မီတီသည္ နိုင္ငံတြင္းစက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားရရွိေနၾကေသာအနိမ့္ ဆုံးလုပ္ခလစာ မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အဆင့္ေကာ္မီတီမ်ား ကိုအလားတူဖြဲ ့စည္းရန္ျဖစ္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္သီးျခားေကာ္မီတီရွိရန္။ ထိုေကာ္မီတီမ်ားမွေတြ ့ ရွိခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီထံတင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီသည္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ကာညႊန္ၾကားခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ရန္။အတည္မျပဳမီဆို္င္းငံ့ကာလရက္ (၆၀) သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုအေတာအတြင္းလူထုမွ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ကန္ ့ကြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။        ကန္ ့ကြက္ျခင္း မရွိလွ်င္အစိုးရမွအတည္ျပဳေၾကျငာရန္ျဖစ္သည္။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာျပဌာန္းျခင္းအႀကံဳး၀င္ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အမိ်ဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီ ကသတ္မွတ္ရမည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအရအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကိုသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္

သည္။ ေကာ္မီတီကထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ - အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ၄င္းတို ့မိသားစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိရရွိေနၾကေသာလုပ္ခလစာမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ား၊ လူေနမႈစားရိတ္နွင့္အတက္အက် မ်ား၊ သင့္တင့္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္၊ တိုးတက္မႈတို ့နွင့္တေျပးညီအလုပ္အကိုင္ ရရွိနိုင္မႈ၊ GDP နွင့္ လူတဦးခ်င္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၊ ေဘးကင္း၍က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာအလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ငန္းအသီးသီး၏သေဘာသဘာ၀ နွင့္ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈအရ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွထည့္သြင္းထား ေသာအျခား အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။

လုပ္ငန္းရွင္သည္အနိမ့္ဆုံးတာ၀န္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မီတီက အမ်ားလိုက္နာရန္ညႊန္ၾကား သတ္မွတ္ သည့္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ ကို္ေပးရမည္။ ထို ့ျပင္ ထိုလစာကိုအလုပ္သမားမ်ားသိရွိၾကေစရန္ထုတ္ျပန္ရမည္၊ သိသာေစရန္ဘုတ္မ်ားတြင္စာကပ္ထားရမည္။ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ထိုလုပ္ခထက္ပိုေပးနိင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုလည္းအေလးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈအားလုံးကိုျပစ္ဒဏ္သင့္ေစရမည္။ တစ္နွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ က်ပ္ငါးသိန္းထက္မပိုေသာဒဏ္ေငြ သို ့မဟုတ္နွစ္ရပ္လုံးက်ခံေစရမည္။ အလုပ္သင္ကာလ (၃)လအတြင္း ေပးနိုင္သည့္လုပ္ခလစာမွာထိုက္သင့္ေသာအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၏ ၅၀% ျဖစ္သည္။ အစမ္းခန္ ့ (၃)လ ကာလအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္လစာ၏ ၇၅% ျဖစ္သည္။

မူရင္း။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ရ /၂၀၁၃)

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခစည္းမ်ဥ္း (ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ - ၆၄ /၂၀၁၃)

ပုံမွန္လုပ္ခလစာ။

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒနွင့္ လုပ္ခလစာဥပေဒမ်ားအရလုပ္ခဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္အတြက္အလုပ္သမားကအလုပ္ လုပ္ေပး ရေသာ နာရီမ်ား၊ ရက္မ်ား၊ ရက္သတၱပါတ္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္တစ္လအတြက္၊ သို ့မဟုတ္အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အတြက္မဆို အလုပ္သမားကရရွိရမည့္အခေၾကးေငြကိုေခၚသည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္ေၾကးနွင့္အလုပ္ေကာင္းျခင္းဆု၊အက်င့္ေကာင္းျခင္းဆု၊ေဘာနပ္မ်ားအျပင္၊အျခားေသာ၀င္ေငြဟုသတ္မွတ္နိုင္သည့္ထုတ္ေပးေငြနွင့္ခံစားခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။သို ့ေသာ္ခရီးစားရိတ္၊ တည္းခိုေနထိုင္ခ၊ ထမင္းစားရိတ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ေရခြန္ေရခ၊ ၀င္ေငြခြန္၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စားရိတ္၊ အပန္းေျဖအနားယူရန္ ကုန္က်စားရိတ္ တို  ့ အတြက္ခြင့္ျပဳေငြ စသည္တို ့မပါ၀င္။

လုပ္ခကိုေဒသသုံးေငြေၾကး၊ သို ့မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ေသာနိုင္ငံျခားေငြ တို ့ျဖင့္ ေပးေခ်နိုင္သည္။ ေငြသားျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္းေပးနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္အလုပ္သမားနွင့္ အလုပ္ရွင္သေဘာတူညီမႈအရအလုပ္သမား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို ့လႊဲေပးနိုင္သည္။

လုပ္ခကိုအလုပ္ဆင္းရက္အလုပ္ျပီးခ်ိန္တြင္အလုပ္ရွင္မွေပးေခ်ရမည္။ သို ့မဟုတ္ အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား သေဘာတူထားေသာအခ်ိန္တြင္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားကအလုပ္ လုပ္ေပး ရေသာ နာရီမ်ား၊ ရက္မ်ား၊ ရက္သတၱပါတ္မ်ား၊ သို ့မဟုတ္တစ္လအတြက္၊ သို ့မဟုတ္အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊       သို ့မဟုတ္ ယာယီအလုပ္၊ သို ့မဟုတ္ ပုတ္ျပတ္အလုပ္ အတြက္ အလုပ္ရွင္မွေပးေခ်ရမည္။ အၾကာဆုံးတစ္လတြင္ေပးေခ်ရမည္။ အလုပ္သမား (၁၀၀) ထက္ေလွ်ာ့နည္း ေသာလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ခကို လုပ္ခေပးရန္ကာလေစ့သည္နွင့္ေပးေခ်ရမည္။ အလုပ္သမား (၁၀၀) ထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းတြင္မူ လုပ္ခေပးရန္ ကာလေစ့ေရာက္သည္နွင့္ (၅) ရက္အတြင္း အျပီး ေပးေခ်ရန္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ရပ္နားျခင္း သို ့မဟုတ္အလုပ္သမားေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္အလုပ္ရွင္မွေပးရန္ရွိသည္မ်ား  ကို အလုပ္ဆင္းရက္(၂)ရက္အတြင္းရွင္းေပးရမည္။ အလုပ္သမားသည္အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါကအလုပ္ရွင္မွေပးရန္ ရွိသည္မ်ားကိုလုပ္ခေပးရန္ကာလ ေစ့သည္ နွင့္ အျပီးေပးေခ်ရမည္။

ဥပေဒမွျပဌာန္းသည့္အေျခအေနတရပ္အရမဟုတ္လွ်င္အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုျဖတ္ေတာက္ ႏႈတ္ယူခြင့္မရွိ။ အလုပ္သမားသည္မိမိ၏အလုပ္တာ၀န္ကိုေဆင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ကိစၥမွလြဲ၍ အျခားမည္ သည့္ကိစၥတြင္မဆိုလုပ္ချဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားရရမည့္လုပ္ခေငြ၏ ၅၀% ထက္မပိုရ။

ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒအရအလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုအလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခေပးရန္ကာလေစ့ေရာက္သည္၏  (၇) ရက္အတြင္းရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ခေပးျခင္းဥပေဒအရအလုပ္သမား၏လုပ္ခကိုလုပ္ခ၏ ၅၀% အထိ ၀တၳဳပစၥည္းျဖင့္လည္းေပးေခ်နိုင္သည္။ ထိုသို ့ ေပးေခ်ျခင္းသည္ အလုပ္သမားနွင့္အလုပ္သမား၏မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ျပီးသင့္တင့္မွ်တေသာ တန္ဖိုး ျဖတ္မႈ အရျဖစ္ရန္လိုသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္အလုပ္သမားအားလုပ္ခလစာေပးရာတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းျဖတ္ပိုင္းမ်ားျဖင့္ေပးရမည္။ ထိုျဖတ္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိရန္ - အလုပ္သမား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုအိုဗါတိုင္နာရီနွင့္ နာရီေၾကး၊ ေဘာနပ္၊ ျဖတ္ေတာက္ေငြ၊ အလုပ္ရွင္၏လက္မွတ္ နွင့္ အလုပ္သမား၏ လက္မွတ္တို ့ပါ၀င္ရမည္။ အဆိုပါ “ေပးစလစ္” ျဖတ္ပိုင္းပုံစံကို ၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၁၆ ၊ ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)

အပိုဒ္ -  ၂ (င) အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ - ရ /၂၀၁၃)

အပိုဒ္ ၁ - ၁၀ လုပ္ခေပးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၆ ) 

loading...
Loading...