ကိုယ္၀န္ေဆာင္-ေမြးဖြားမႈ နွင့္ အလုပ္တာ၀န္

ေမြးဖြားခြင့္။

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားသည္ ကေလးေမြးဖြားခြင့္ ရက္သတၱပါတ္ (၁၄) ပါတ္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ ကေလးမေမြးဖြားမီ ရက္သတၱပါတ္ (၆) ပါတ္၊ ကေလးေမြးဖြားျပီး ရက္သတၱပါတ္ (၈) ပါတ္ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကေလးအမႊာပူးေမြးဖြားပါက ေမြးဖြားျပီးေနာက္ထပ္ခြင့္ (၄) ပါတ္ ထပ္တိုးခံစားခြင့္ရွိသည္။ ကေလးပ်က္က်ျခင္းကိစၥတြင္ခြင့္ခံစားခြင့္ (၆)ပါတ္ရရွိရမည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အတြက္လုပ္ခလစာျဖင့္ခြင့္ (၇) ရက္ရွိသည္။ အလုပ်သမားများသည် မွေးစားရန်အတွက်လည်း ခွင့် ၈ ပတ် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၅ (ဂ နွင့္ ဃ)၊  လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ေငြေၾကးခံစားခြင့္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရွိေသာအလုပ္သမားမိခင္သည္ ကေလးေမြးဖြားခြင့္အတြက္ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ရရွိနိုင္ သည္။ ထိုအလုပ္သမသည္ ကေလးမေမြးမီ တစ္နွစ္အတြင္းသက္ဆိုင္ရာအလုပ္ဌာနတြင္အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ျပီး အာမခံထည့္၀င္ေၾကး အနည္းဆုံး (၆)လ ထည့္၀င္ျပီး ျဖစ္ရန္လိုသည္။

ခံစားခြင့္ေငြသည္ ေမြးဖြားခြင့္ (၁၄)ပါတ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ျဖစ္သည္။ ကေလးပ်က္က်ျခင္းကိစၥတြင္ လည္းခံစားခြင့္သည္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ျဖစ္သည္။

ကေလးေမြးဖြားျခင္းခံစားခြင့္တြင္ ကေလးေမြးျခင္းအတြက္ကုန္က်စားရိတ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ကေလးေမြးဖြားျခင္း ကုန္က်စားရိတ္ပံ့ပိုးမႈသည္ ကေလး (၁) ဦးသာမန္ေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၅၀% ျဖစ္သည္။ ကေလးအမႊာပူး (၂) ဦးေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၇၅% ျဖစ္သည္။ ကေလးအမႊာပူး (၃) ဦးနွင့္အထက္ ေမြးဖြားမႈအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ ၁၀၀% ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ကေလးေမြးဖြားျခင္းပံ့ပိုးမႈနွင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကုန္က်စားရိတ္ပံ့ပိုးမႈ တို ့ကို ကေလးမိခင္မွ က်န္းမာေရး ေဆးေထာက္ခံစာ (medical certificate) တင္ျပနိုင္မွသာလွ်င္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၆ နွင့္ ၂၇၊  လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရရွိထားေသာ ကေလးမိခင္အလုပ္သမားသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္နွင့္ ေမြးဖြားစဥ္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရးတြင္ အျပင္လူနာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အတြင္းလူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆး၀ါးပစၥည္း၊ ဓါတ္ခြဲခန္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ နွင့္အထူးသျဖင့္ ျမိဳ ့ျပင္ ေဒသမ်ားတြင္ လူနာသယ္ယူပို ့ေဆာင္မႈတို ့ပါ၀င္သည္။ မွေးကင်းစကလေးသည် ပထမတစ်နှစ်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံစားခွင့်ရှိသည်။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၅ (က)၊  လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

loading...
Loading...