မိသားစုတာ၀န္ မ်ား

ကေလးဖခင္ခြင့္

ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကေလးအေဖရင္းအား လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ ခြင့္ (၁၅) ရက္သတ္မွတ္ ေပးထားသည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရထားေသာ မိခင္၏ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရထားေသာလင္ေယာက်ၤားအားေပး ေသာခြင့္ျဖစ္၏။ ခြင့္ခံစားထိုက္ေသာဖခင္သည္ ကေလးမေမြးဖြားမီ သို ့မဟုတ္ ကေလးပ်က္မက်မီ (၁၂)လ ကာလအတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ထည့္၀င္ေၾကး (၆)လ အနည္းဆုံးထည့္၀င္ခဲ့ျပီးသားျဖစ္ရန္လိုသည္။ ခြင့္ခံစား စဥ္ကာလအတြင္း ပ်မ္းမွ် မူလလုပ္ခလစာ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ရွိသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံရမထားေသာ ဇနီးသည္မွ ကေလးတစ္ဦး သို ့မဟုတ္နွစ္ဦးဖြားျမင္ျခင္းအတြက္ အာမခံရျပီးသူ လင္ေယာက်ၤားဖခင္သည္ ေမြးဖြားမႈခံစားခြင့္ေငြေၾကးပမာဏ၏ ၅၀% ကို တလုံတခဲတည္းခံစားခြင့္ရွိသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၂၈ (က) နွင့္ (ခ) လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခြင့္ ဟူ၍ ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။

မိဘမ်ားအတြက္ခ်ိန္ညွိအလုပ္ခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ / မိသားစုဘ၀နွင့္အလုပ္ ခ်ိန္ညွိျခင္း။

ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။

loading...
Loading...