တဘက္လိင္ အား ထိခိုက္ ေစာ္ကားျခင္း

တဘက္လိင္ အား ထိခိုက္ ေစာ္ကားျခင္း

၄င္းကိစၥအားတားဆီးကာကြယ္ရန္ သီးျခားအလုပ္သမားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မေတြ ့ရပါ။ သို ့ေသာ္တဘက္လိင္ အား ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းေၾကာင့္ ရာဇတ္ေၾကာင္း၊ တရားမေၾကာင္း မ်ားသို ့ဦးတည္သြားနိုင္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ အရ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္က်ဴးလြန္မႈသည္ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ျဖစ္၍ (၂) နွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ စီရင္ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ေငြဒဏ္လည္းပါ၀င္နိုင္သည္။

အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည္ထိ တစုံတဦးက အသံမ်ားျပဳျခင္း၊ အမူအရာျပျခင္း၊ မဖြယ္မရာကိုျပျခင္း၊ သို ့မဟုတ္အလားတူျပဳျခင္းမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၅၀၉ အရ ုျပစ္မႈ ေျမာက္သည္ျဖစ္၍အလားတူစီရင္နိုင္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ တြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီးတဦးအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ ေသာအားထုတ္မႈတစုံတရာ၊ သို ့မဟုတ္သက္ေရာက္ေစမႈ ျပဳရာတြင္ ထိုသို ့ျပဳျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည္ကိုသိလွ်က္နွင့္ျပဳျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစလို၍ျပဳျခင္းျဖစ္ လွ်င္ ထိုသူအား (၂)နွစ္အထိေထာင္ဒဏ္သက္တမ္း၊ သို ့မဟုတ္ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ (၂)ရပ္လုံးစီရင္ ရမည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၅၀၉ တြင္ဆိုသည္မွာ - မည္သူမဆို အမ်ိဳးသမီး၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစ ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈတ္မွဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း၊ အသံျပဳျခင္း၊ အမူအရာျပျခင္း၊ မဖြယ္မရာတစုံတရာျပျခင္း ျပဳရာ တြင္ ထိုသို ့ျပဳေသာ အသံ၊ ေျပာေသာစကား ကိုတဘက္ကၾကားသိေစျခင္း၊ ထိုသို ့ျပေသာတစုံတရာ၊ အမူအယာ  တို ့ကို တဘက္က ျမင္သိေစျခင္း၊ သို ့မဟုတ္ အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံျခံဳမႈကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ျပဳလွ်င္ ထိုျပဳမူသူအား ေထာင္ဒဏ္သက္သက္ (၁)နွစ္သက္တမ္းေသာ္၄င္း၊ သို ့မဟုတ္ ေငြဒဏ္၊ သို ့မဟုတ္ ျပစ္ ဒဏ္ (၂) ရပ္လုံးစီရင္ရမည္။

မူရင္း။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ ၊ ၅၀၉ (၁၈၆၁)

loading...
Loading...