သင့္တင့္မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ

တန္းတူလုပ္ခေငြခံစားခြင့္။

တူညီေသာအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ လုပ္ခေငြမ်ားခံစားရရွိရမည္ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ကအာမခံသည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၀၅၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းမဲ့ေစျခင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက နိုင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ သည္ ဥပေဒ၌ တူညီေသာအခြင့္အေရး ရွိေစ ရန္အာမခံသည္။ နိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္နိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လိင္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ စသည္တို ့ကိုအေျခခံလွ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစရ။    ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ထပ္မံဆိုသည္မွာ - ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေတာ္သည္ သတ္မွတ္ေသာအရည္ အခ်င္းနွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားကို ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းတာ၀န္အဆင့္ဆင့္မ်ားတြင္ခန္ ့ထားရာ၌ မည္သည့္နိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လိင္ တို ့ကိုအေျခခံကာဘက္လိုက္၍ေသာ္၄င္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ ၍ေသာ္၄င္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစရ။ သို ့ဆိုေစကာမူ ဤစာပိုဒ္ပါမည္သည့္အရာကမွ် အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္သာ သင့္ေလွ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာခန္ ့ထားျခင္းကို တားဆီးျခင္းမရွိေစရ။

အလုပ်ရှင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားလဲလှယ်ရေးရုံးများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော မသန်မစွမ်းသူများကို ရွေးချယ်ပြီး အလုပ်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အစိုးရနင့် မသန်မစွမ်းသူများအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သော ဥပဒေများအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မသန်မစွမ်းသူများ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီသည် မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန့်အပ်ရန်အတွက် ဝေစုတစ်ခု (အဆိုပါဝေစုအတွက် နေရာအတိအကျ ချမှတ်မထားသော်လည်း) သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းဝေစုအတိုင်း ခန့်အပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေး အတွက် မတည်ထားသော ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်သို့ သတ်မှတ်ပမာဏ ငွေကြေးကို ပေးအပ်ရပါသည်။

မစြမ္းမသန္ျဖစ္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဥပေဒအရ မစြမ္းမသန္မႈကိုအေျခခံကာခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ ထားသည္။ ထိုခြဲျခားဆက္ဆံမႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ၄င္း၊ တရားမေၾကာင္းအရ၄င္း ျပစ္ဒဏ္ ေပးနိုင္သည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၃၄၇ ၊ ၃၄၈ ၊ နွင့္ ၃၅၂ ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

မစြမ္းမသန္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဥပေဒ - ၂၀၁၅ (၃၀ /၂၀၁၅)

တန္းတူအလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ေသာအလုပ္တိုင္းကိုမလုပ္နိုင္။ သတၱဳမိုင္းမ်ားတြင္ ေျမေအာက္လုပ္ရ ေသာအလုပ္မ်ားအတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုခိုင္းေစ၍မရ။ ထိုအလုပ္ဌာမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးတို ့နွင့္ ပါတ္သက္ေသာအလုပ္မ်ားတြင္သာအမ်ိဳးသမီးကိုခိုင္းေစနိုင္သည္။ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) အရ -

၀ါငင္စက္ (cotton opener) လည္ပါတ္ေနေသာစက္ရုံတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္မွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးမ်ားကို မခိုင္းေစရပါ။

အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကန္ ့သတ္ထားျခင္းကို အလုပ္သမားဥပေဒတြင္မေတြ ့ရွိရပါ။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၉၃ ၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁၂၅ /၁၉၉၆

အပိုဒ္ - ၂၉ ၊ အလုပ္ရုံမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)

loading...
Loading...