နို ့တစ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္မွထြက္ခြာ ျခင္း။

နို ့တစ္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္။

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးလွ်င္ရပ္စဲနိုင္သည္။ ထို ့ျပင္ ကုမၸဏီ /စက္ရုံ ပိတ္သိမ္း လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္ရွင္မြဲသြားလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆျခင္းမျပဳနိုင္သည့္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ပ်က္စီး ရလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ တဘက္ဘက္ကအလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုေဖါက္ဖ်က္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အလုပ္သမားေသဆုံးလွ်င္ေသာ္ ၄င္း၊ အလုပ္ရွင္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ႀကိဳတင္မမွန္းဆနိုင္သည့္ျပႆနာျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ လူေလွ်ာ့ရန္ လိုအပ္လာလွ်င္ ေသာ္၄င္း (မလိုဘဲလူပိုေနျခင္းအပါအ၀င္)၊ ထို ့ျပင္အလုပ္သမားသည္ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္က်လွ်င္ေသာ္၄င္း၊

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းကိုရပ္စဲနိုင္သည္။

အလုပ္ရွင္ - အလုပ္သမား တဘက္ဘက္က တစ္လႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပးျခင္းျဖင့္အလုပ္စာခ်ုဳပ္ကိုရပ္စဲနိုင္သည္။ နွစ္ဘက္သေဘာတူအလုပ္စည္းကမ္းကိုအေသးစားက်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္မႈအတြက္ အလုပ္သမားအား ပဌမအႀကိမ္တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ စာျဖင့္သတိေပးျခင္း၊ တတိယနွင့္ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ သတိေပးစာေပၚလက္မွတ္ထိုးေစျခင္း (ဘြန္းထိုးျခင္း) ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္သည္။ ဤသုံးႀကိမ္ကိုေက်ာ္လြန္ကာက်ဴးလြန္ မႈတြင္ အလုပ္ရွင္မွ နို ့တစ္စာမေပးဘဲအလုပ္သမားအားအလုပ္မွထုတ္ပယ္နိုင္သည္။ အလုပ္ထြက္နစ္နာေၾကးေပးရန္ မလို။ နွစ္ဘက္သေဘာတူညီထားေသာအလုပ္စည္းကမ္းကိုအႀကီးစားက်ဴးလြန္ေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္သမား၏ အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္အားအလုပ္ရွင္မွခ်က္ခ်င္းရပ္စဲနိုင္သည္။

အေရးပါေသာအေၾကာင္းျပခ်က္တစုံတရာေၾကာင့္အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားအားတာ၀န္မွရပ္စဲလိုပါက တစ္လႀကိဳတင္ နို ့တစ္ေပး၍ေသာ္၄င္း၊ နို ့တစ္အစား နို ့တစ္ေၾကးေပး၍ေသာ္၄င္း အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုရပ္စဲနိုင္သည္။

အစမ္းခန္ ့ကာလအတြင္းအလုပ္သမားက အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္လိုပါက အလုပ္ရွင္သို ့ (၇) ရက္ႀကိဳတင္နို ့တစ္ေပး ရန္သာလိုသည္။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေအရ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် တရားမဝင် အလုပ်မဆင်းဘဲ ဆန့်ကျင်၍သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်ပြီး အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တရားဝင်ဆန္ဒပြခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းအလုပ်သမားကို အလုပ်ထုတ်ခွင့်မရှိပါ။

မူရင္း။

တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ပုံစံ , ၂ၐ၁၇

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ ၂၀၁၁၊ §၄၄

အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ ။

အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းခံစားခြင့္ကိုအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းညွိသည္။ ဤေဖၚျပပါအေျခအေန မ်ားတြင္ ခံစားခြင့္မရနိုင္ -

 • နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကိုရပ္စဲျခင္း
 • အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ျခင္း
 • အလုပ္သမား၏အႀကီးစားစည္းကမ္းေဖါက္မႈေၾကာင့္အလုပ္ရပ္စဲျခင္း
 • သတိေပးျခင္း သုံးႀကိမ္ကိုေက်ာ္လြန္၍အလုပ္သမားကစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္း

ဤအေျခအေနမ်ားမွအပ အျခားေသာအေၾကာင္းမ်ား (မလိုဘဲလူပိုေနျခင္းအပါအ၀င္) ေၾကာင့္အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း ျဖစ္ပါက အလုပ္ထြက္ခံစားခြင့္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေပးရမည္။

 • (၆)လထက္ေလွ်ာ့ေသာအလုပ္သက္တမ္းအတြက္ရွင္းေပးရန္မလို
 • (၆)လမွ (၁)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၅)ရက္အတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၁)နွစ္မွ (၂)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၂)နွစ္မွ (၃)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၄၅)ရက္အတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၃)နွစ္မွ (၄)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၃)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၄)နွစ္မွ (၆)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၄)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၆)နွစ္မွ (၈)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၅)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၈)နွစ္မွ (၁၀)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၆)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၁၀)နွစ္မွ (၂၀)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၈)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၂၀)နွစ္မွ (၂၅)နွစ္ထိအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၀)လအတြက္လုပ္ခလစာ
 • (၂၅) ေက်ာ္လြန္၍အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက (၁၃)လအတြက္လုပ္ခလစာ

မူရင္း။

ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၈၄ /၂၀၁၅

loading...
Loading...