အလုပ္တည္ျမဲ လုံျခံဳမႈ

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ား။

အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ကန္ ့သတ္ေသာအခ်ိန္ကာလ တခုအတြက္ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိန္ကာလကန္ ့သတ္ျခင္း မပါဘဲေသာ္၄င္း ခ်ဳပ္နိုင္သည္။ ဥပေဒအရထိုကဲ့သို ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္ျပီးအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး   နွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွျပဌာန္းေသာပုံစံရွိသည္။ ထိုပုံစံကိုအလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳရ။

အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစတင္ျပီဆိုသည္နွင့္ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ကိုအဂၤလိပ္ - ျမန္မာနွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးဆြဲရမည္။ အလုပ္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီေရးဆြဲရမည္။ အလုပ္ခန္ ့ထားျခင္းစတင္သည္နွင့္ ရက္ (၃၀) အတြင္း စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္။ ခၽြင္းခ်က္ - အလုပ္ခန္ ့ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရအစမ္းခန္ ့ေသာ္၄င္း၊ သင္တန္း တက္ေနရျခင္းေသာ္၄င္းရွိေနျခင္း။

ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊ အခ်ိန္ကာလကန္ ့သတ္ခ်က္၊ လူမႈဖူလုံေရးခံစားခြင့္ တို ့ကို ထင္ရွားစြာေဖၚျပထားရမည္။ လုပ္ခလစာနွင့္ပါတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ တည္ေနရာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ နွင့္နားရက္၊ ထမင္းေကၽြးအစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးကုသမႈ၊ အလုပ္ရပ္စဲမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ တည္းခိုေနထိုင္ရန္အခင္းအက်င္းနွင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ (ရွိပါက) တို ့ကိုထည့္သြင္းေဖၚျပရမည္။ ေရးဆြဲျပီးစီးပါကေဒသဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာန (ေလဘာရုံး) (local labor exchange office) သို ့တင္ျပ ျပီးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 
၂၀၁၈ ဇူလိုင်မှ စ၍ နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော စာချုပ်စံပုံစံကို သုံးရသည်။ စာချုပ်စံပုံစံရှိ အချက်အလက်များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီမှုအရသော အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အလုပ္သမား၀န္ထမ္းနွင့္အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ပ်က္ကြက္ေသာအလုပ္ရွင္ကိုအလုပ္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)အရအေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္သည္။ (၆)လအထိေထာင္ဒဏ္ေသာ္၄င္း၊ ဒဏ္ေငြေသာ္ ၄င္း၊ နွစ္ရပ္လုံးေသာ္၄င္းက်ခံေစနိုင္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဥဲီးစီးဌာန သို ့တင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမထားေသာစာခ်ဳပ္သည္အတည္မျဖစ္၊ တရားမ၀င္။

စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမားတို ့ကညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္လိုပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို ့တင္ျပျပီးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

မူရင္း။

အပိုဒ္ - ၅ နွင့္ ၃၈၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးနွင့္ႂကြမ္းက်င္မႈဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)

အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ - ၁ /၂၀၁၅

 

ကာလကန္ ့သတ္္အလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ျခင္း။

မေျပာင္းလဲတည္ျမဲေသာသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္အလုပ္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳသည္။ ဥပေဒတြင္ကာလကိုကန္ ့ သတ္ ထားျခင္း မရွိ။ အသစ္တဖန္ထပ္ကာ-ထပ္ကာခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းကန္ ့သတ္ထားျခင္းမရွိ။ ကာလကန္ ့သတ္္ အလုပ္ခန္ျခင္းအခ်ိန္ကာလသည္အကန္ ့အသတ္မရွိျဖစ္သြားနိုင္သည္။ တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ ပုံစံတြင္ကာလကန္ ့သတ္ျခင္းကို အလုပ္ရွင္သို ့လႊဲအပ္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမေစ့မီ တစ္လအလိုတြင္ အလုပ္သမား - အလုပ္ရွင္နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ကန္ ့သတ္ကာလအလုပ္ခန္ ့စာခ်ဳပ္ကို သက္တမ္းတိုး နိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္နိုင္သည္။

အစမ္းခန္ ့ကာလ။

အစမ္းခန္ ့ကာလကိုဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ အစမ္းခန္ ့ကာလသည္ (၃)လထက္မပိုပါ။ တရား၀င္ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္ ့ စာခ်ဳပ္ပုံစံတြင္ အစမ္းခန္ ့ကာလကို (၃)လဟုေဖၚျပထားသည္။ အစမ္းခန္ ့ ကာလကုန္ဆုံးသည္တြင္ အလုပ္သမား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအလုပ္ရွင္ကေက်နပ္ပါက အလုပ္ဆက္လက္ခန္ ့ထား နိုင္သည္။ အစမ္းခန္ ့ကာလအလြန္တြင္ အျမဲတန္းဆက္လက္ခန္ ့ထားရန္အလုပ္ရွင္ဘက္ကလိုက္နာဖို ့ မလုိပါ။ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် အလုပ်သမားအား အစမ်းခန့်ကာလ မထားရှိဘဲ အလုပ်ခန့်အပ်နိုင်သည်။ အလုပ်သမားအသစ်များအတွက် လေ့ကျင့်/အလုပ်သင်ကာလ အများဆုံး ၃ လ ရှိသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် သီးခြားအလုပ်သင်သဘောတူညီမှုတစ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း အစမ်းခန့်ကာလအတွက်မူ သဘောတူညီမှု သီးသန့်မလိုအပ်ပါ။

ရင်းမြစ် - အလုပ်ခန့်စာချုပ်စံပုံစံ ၂၀၁၇

 

loading...
Loading...